บริการเรียกเก็บเงิน >>

  บริการสั่งจ่ายเงินในประเทศ >>
  บริการบริหารสภาพคล่อง
 
 • บัญชีระบบอัตโนมัติ


 

หน้าแรก>แคชแมเนจเม้นท์>บัญชีระบบอัตโนมัติ   

 

บริการบัญชีระบบอัตโนมัติ

เป็นบริการบริหารบัญชีระบบโอนอัตโนมัติโดยการโอนระหว่างบัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) ที่มีมากกว่า 1 บัญชี กับบัญชีหลัก (บัญชีออมทรัพย์) ของลูกค้า ซึ่งเปิดไว้กับธนาคาร ทําให้บัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) มียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการให้เท่ากับศูนย์ หรือติดลบน้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนจากเงินฝากสูงที่สุด ณ วันนั้น

ลักษณะบริการ
สิทธิประโยชน์
ติดต่อ


 

ลักษณะบริการ

การบริหารบัญชีระบบอัตโนมัติ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีหลัก(บัญชีออมทรัพย์) และ บัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) ที่มีมากกว่า 1 บัญชี ซึ่งเปิดไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นบัญชีภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ โดยระบบจะบริหารบัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) ให้มียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการให้เท่ากับศูนย์ หรือติดลบน้อยที่สุด เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทน จากเงินฝากสูงที่สุด หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น

นอกจากนี้ระบบสามารถเชื่อมโยง และบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีหลักของบริษัทแม่ และบัญชีหลัก / บัญชีย่อย/บัญชีย่อย ของบริษัทลูกที่ขาดสภาพคล่อง (การกู้-ยืมระหว่างบริษัท) โดยระบบจะโอนอัตโนมัติตามหนังสือแสดงเจตน์จำนงของบริษัทแม่ ที่แจ้งไว้กับธนาคารในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยการกู้-ยืม รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของบริษัทลูกด้วย

 

สิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้รับ

 • ไม่จำเป็นต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) เพื่อรอการตัดเช็คที่สั่งจ่าย ณ สิ้นวัน
 • ลดค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย เงินเบิกเกินบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ลดภาระ / ต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงประหยัดเวลาในการจัดสรรเงินของแต่ละบัญชี และการคำนวณดอกเบี้ยกู้-ยืม สำหรับการกู้-ยืมเงินระหว่างบริษัท
 • ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่ระบบโอนยอดเงินคงเหลือจากบัญชีย่อย (กระแสรายวัน) มาที่บัญชีหลัก (บัญชีออมทรัพย์)
 • กระทบยอดบัญชีได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากรายงานความเคลื่อนไหวที่แสดงยอดเงินโอนอัตโนมัติ รวมถึงรายงานการโอนเงินอัตโนมัติของทุกบัญชี ที่ระบบจะสรุปและออกให้ ณ สิ้นเดือน

 

ติดต่อ: บริการลูกค้าแคชแมนเนจเมนต์

  • อรวรรณ พุทธศรีโพธ์ : โทร. 0-2343-4746
  • จันทนีย์ รุ่งศรีรัตน์วงศ์ : โทร. 0-2343-4753

   


 

 

บริการ
เอเชีย ไซเบอร์ แบงก์กิ้ง
รับแจ้งปัญหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริการธุรกิจต่างประเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ถาม-ตอบ

[ หน้าแรก | เกี่ยวกับธนาคาร | เอเชียไซเบอร์แบงก์กิ้ง | เอเชียรีวอร์ด | ทรัพย์สินรอการขาย | เรื่องใหม่ๆ | โปรโมชั่น | งาน - กิจกรรม | อัตราต่างๆ |
| ข่าว | เงินฝาก | สินเชื่อ | บัตร | บริการทางการเงิน | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ธุรกิจต่างประเทศ | Cash management | บริหารการเงินและตราสารหนี้ | ช่องทางบริการ |
| สมัครออนไลน์
| ซื้อของออนไลน์ | แจ้งเตือน | สิทธิพิเศษ | สมัครงาน | แบบฟอร์ม | ถาม-ตอบ | ติดต่อธนาคาร | ผังเว็บ | Privacy Policy ]


เว็ปไซด์นี้ควรดูผ่าน Internet Explorer เวอร์ชัน 5.0.1 หรือสูงกว่า และมี Macromedia Flash Player 6
ลิขสิทธิ์ของธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2541-2549 | โทรเอเชียโฟน 0-2285-1555 | อีเมล์ webmaster@boa.co.th